Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Vedtægter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indkaldelse

Vedtægter for foreningen

  1. NAVN OG HJEMSTED

  2. FORMÅL

  3. MEDLEMSKAB

  4. ØKONOMI

  5. GENERALFORSAMLINGEN

  6. BESTYRELSEN

  7. REVISOR

  8. SEKRETARIAT

  9. OPLØSNING AF FORENINGEN

 1  

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er "Folkekulturværkstedet, Broby Gamle Skole"
Foreningens hjemsted er Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4180 Sorø

 

 2

FORMÅL
Foreningens formål er at opsøge og udvikle de traditionelle folkelige udtryksformer i musik, sang, dans, fortælling, teater og billeder
Formålet søges fremmet ved:

 

i samarbejde med traditionens folk og videnskabelige institutioner at indsamle materiale og erfaringer

 

-

gennem dagligt arbejde og på kurser og seminarer at afprøve metoder til forståelse, tilegnelse og udvikling af de traditionelle udtryksformer

 

-

at afholde folkemusikalske sammenkomster, hvor folk mødes omkring musik, sang, dans og fortælling

 

-

gennem udstillinger og publikationer at formidle oplevelser og erfaringer omkring arbejdet med folkekulturen 

 

 3

MEDLEMSKAB
Medlem af foreningen kan enhver blive, der ønsker at fremme og/eller støtte foreningens formål.

 

 4

ØKONOMI
Foreningens indtægter fremkommer ved:

 

-

medlemskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen

 

-

tilskud fra offentlige og private midler

 

-

aktiviteter, der bidrager med eventuelt overskud til foreningens virke

 

 5

GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen afholdes årligt i marts måned på Broby Gamle Skole med følgende dagsorden:

 

1)

Valg af dirigent

 

2)

Beretning ved bestyrelsen

 

3)

Regnskab og budget ved kassereren

 

4)

Eventuelle forslag

 

5)

Valg af bestyrelse med suppleanter

 

6)

Valg af en revisor

 

7)

Eventuelt

 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stemmeret har alle, der har betalt kontingent inden 1. marts samme år.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne ønsker det.
Ordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering på hjemmesiden med mindst en måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar.

Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

 6

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer.
Valget gælder for to år.
I lige årstal vælges 1 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der skal afgives lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Der vælges 1 suppleant. Valget gælder for et år.

 

 7

REVISOR
Regnskabet revideres af en revisor, valgt blandt medlemmerne.
 
 

 8

SEKRETARIAT
Bestyrelsen engagerer sig med et sekretariat og ansætter en sekretariatsleder.
 
 

 9

OPLØSNING AF FORENINGEN
Foreningen kan opløses ved en urafstemning blandt medlemmerne. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Ved ophør overgår foreningens eventuelle formue til folkekulturelt arbejde efter den afgående bestyrelses bestemmelse.
 
 

  (vedtaget på stiftende generalforsamling 10/6 1988, ændret 12/3 1994, ændret 2/3 1996, ændret 25/3 2023 )

 

 

Foreningen har CVR nr 21684171

 

  Se også referatet fra Folkekulturværkstedets generalforsamling


 

Op Vedtægter Bestyrelsen Generalforsamling Indkaldelse

 

Senest opdateret: 26. March 2023