Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Vedtægter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Indkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling i  foreningen

FOLKEKULTURVÆRKSTEDET, BROBY GAMLE SKOLE

Lørdag 25. marts 2022 kl. 12.30

Broby Gamle Skole, Suserupvej 55, 4280 Sorø

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning ved bestyrelsen
3) Regnskab og budget ved kassereren
4) Eventuelle forslag - se nedenfor
5) Valg af bestyrelse
        Poul Høgh Andersen    ikke på valg
        Inge Daniels Beck        på valg
        Anette Hansen            på valg
        Lykke Borelleo Hvass   på valg
         Merete Mensink          på valg
    Valg af suppleanter
        Kenneth Staben            på valg
        Anne Mette Petersen    på valg
6) Valg af revisor
         Kristian Nielsen på valg
7) Eventuelt

 

Forslag 1

Vedtægternes punkt 6 ændres fra at være:

6

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer.
Valget gælder for to år.
I lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der skal afgives lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Der vælges 2 suppleanter. Valget gælder for et år.

 

Til at være:

6

BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges af foreningens medlemmer.
Valget gælder for to år.
I lige årstal vælges 1 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der skal afgives lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Der vælges 1 suppleant. Valget gælder for et år.

 

Tilsvarende ændres vedtægternes punkt 5 Generalforsamlingen, underpunkt 6):

Valg af revisor og revisorsuppleant

til

Valg af revisor

(ændringen af punkt 5 er i overensstemmelse med vedtægternes punkt 7 Revisor, som intet indeholder om en revisorsuppleant)

Forslag 2:

Foreningen Folkekulturværkstedet opløses, såfremt der ikke vælges det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) henhold til vedtægterne.

Der gøres opmærksom på, at en opløsning af foreningen ifølge vedtægterne skal ske ved en urafstemning, hvilket her er en afstemning blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, og det vil derfor i givet fald kunne vedtages på generalforsamlingen. Der kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage en opløsning.

Der gøres endvidere opmærksom på, at man skal have betalt kontingent rettidigt for at være stemmeberettiget til generalforsamlingen. Rettidig betaling er ifølge vedtægterne betaling inden 1. marts, dvs. i år senest 28. februar.

 

Op Vedtægter Bestyrelsen Generalforsamling Indkaldelse

Senest opdateret: 02. March 2023