Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 23. marts 2019

Formanden, Merete, bød velkommen til de fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Poul blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen for året der gik, siden sidste generalforsamling:

Ved generalforsamlingen i marts 2018 blev der vanen tro valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter samt en revisor. Der var igen tale om genvalg på alle poster.
I det forløbne år har vi holdt i alt 5 bestyrelsesmøder – marts, juni, september, november, januar. Bestyrelsen mødes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne – og vi har mere eller mindre fået skabt en tradition for, at vi i sommerhalvåret holder møderne i henholdsvis Inges sommerhus ved Lumsås og Preben og Lenes sommerhus Paradiset.
Det har været et år, hvor alle de større arrangementer har modtaget økonomisk støtte i større eller mindre grad. Støttegivere har været Sorø Kommune, Statens Kunstfond, Nordea samt menighedsrådene ved Lynge og Broby Sogne. Dette har betydet, at bestyrelsens og arbejdsgruppernes energi ikke er forsvundet i økonomiske bekymringer – og skyldes selvfølgelig at der er lavet gode ansøgninger, som er blevet sendt i rette tid. Ikke mindst Inges store arbejde med at beskrive aktiviteterne ser ud til at betyde, at såvel Sorø Kommune som Statens Kunstfond og Nordea har forstået, at der er tale om et stykke kulturarbejde, som det er værd at støtte op omkring.
Inge, Poul og Jørgen stod sidste år bag et festfyrværkeri af et blad – et jubilæumsskrift med mange spændende artikler og indlæg, som Inge havde samlet ind. Redaktionsgruppen lægger mange kræfter i dette arbejde - I år bliver der tale om en mere beskeden udgivelse, hvor I der er mødt op i dag, er de første til at se det færdige produkt.

Det har igen været et travlt år med mange arrangementer.
Kalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret med Folkekulturværkstedets mangeartede arrangementer. Arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (pha@bgsbroby.dk).

Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på Facebook, og der inviteres til via mail til medlemmer og andre interesserede, fx tidligere deltagere og/eller via Folkemusiklisten, og nogle aktiviteter lægges på kultunaut. Jørgen averterer i lokalavisen.

Jeg vil nu sammen med Inge give en gennemgang af aktiviteterne i året, der er gået:
Efter generalforsamlingen afholdtes et Åbent Hus i form af musikalsk samvær med sang, kaffebord og gode samtaler.
Kursus i ballader og hyrderåb med Eiisabeth Groot som kursusleder og deltagelse af 15 dedikerede ballademennesker afholdtes for tredje gang og blev, afsluttet med middag og balladesamvær, en fortættet oplevelse med en sprudlende inspirator.
I begyndelsen af april afholdtes sæsonens første bal, Thybal, en dag med Thymusik og -dans efter Karl Skaarup. Medvirkende var musikere, som alle havde spillet med Skaarup, Kristian Bugge, Kenneth Krak og Malene Daniels Beck; Anders Christensen holdt fint foredrag om musikken og dansen i Thy samt instruerede i de karakteristiske danse, Kristian holdt spilleworkshop, hvorefter en skøn middag, tilberedt af Maria Franzén og datter Solvej gav folk kræfter til et bragende bal.
Åbent folkemusikhus senere i april blev arrangeret af Preben Glud Holm og bød på gruppen BALSAL, en gruppe unge med bl.a. Pelle Fabæch Nielsen, der diverterede med egne sange i spændende instrumentering, De afløstes af Næb og Node med Preben og Elisabeth Kyndby Holm (uden sygemeldte Lene) med nogle af Prebens egne sange, Helle Varming sang Ingeborg Munch-sange, og dagen afsluttedes af et nyt, lokalt bekendtskab, Peder, Frida og Kåre, der spillede harmonika, violin og blokfløjte.
Børn-Unge balladernes forårsarrangement var flyttet til Republikken. Som vi ofte har oplevet, er foråret en travl tid – også for børnefamilier – og da der var forholdsvis få tilmeldte, besluttede arrangørgruppen at ændre ”formatet” (som man siger på uskønt nudansk) til en løsere form og i øvrigt benytte os af, at vi har adgang til et eventyrligt udendørs sted som Republikken. Vejret var i dén grad med os (det var jo starten på en senere alt for lang og varm sommer …). I alt cirka 30 børn, unge og voksne lagde i løbet af weekenden vejen forbi Republikken – en del overnattede i telte på grunden. Omdrejningspunktet var som altid ballader, leg og samvær, samt bål og fortællinger. Søndag sørgede Brigitte med hjælpere for en festlig afslutning med smukt pyntet majstang i Per og Elsebeths baghave.
Til sommersangugens samvær dukkede gamle og nye deltagere op, i alt 19 i kortere eller længere tid og prægede ugens indhold med kendte viser, højskolesangbogens sange, ballader, traditionsviser, frelsersange, salmer, gode samtaler, køkkentjans med mere og sluttede med torsdag aftens festmiddag og færøsk indslag.
Lene Halskov holdt en lørdag i september et spændende foredrag om Nye folkemusikfællesskaber og -institutioner i 1970’erne og 2010’erne. Der var fuldt hus i skolestuen, og foredraget gav anledning til livlig debat om folkemusikhusenes indhold og samværsform og deres store betydning for de deltagende.
I Æ Tinusers Fodspor og V. Poulsens Kapel var trækplasteret i oktober til et heldagsarrangement. I fodsporet var Lene Halskov, Jes Kroman, Anders Ringgaard og Malene Daniels Beck, og Kapellet bestod af Sonnich Lydom, Jes Kroman og Malene. Anders Christensenholdt et fint oplæg om Tinusbrødrenes musik og virke, Sonnich holdt spille- og Anders danseworkshop. Aftenen indeholdt efter en skøn middag ved Maria og Solvej Franzén et herligt bal med de to orkestre.
Klezmerduo var det lykkedes at få til at lægge vejen forbi en lørdag i oktober. Arrangementet afholdtes i samarbejde med den fælles sognedag for Lynge og Vester Broby sogne i Vester Broby kirke og trak fuldt hus på skolen (ca. 80) til musikalsk dokumentarfortælling om Oktober 43 - Redningen af de danske jøder, en hjertegribende oplevelse.

Børn-Unge ballader i november var som altid velbesøgt – cirka 55 børn, unge og voksne deltagere. Igangsættergruppen var smukt sammensat af ballademagere fra flere generationer – heraf tidligere balladebørn, der nu er blevet voksne.
Året sluttede med Jensen, Bugge og Høirup hhv. Mette, Kristian og Morten Alfred, der på turné i det sjællandske lagde vejen forbi til et aftenbal, som besøgtes af deltagere hovedsageligt fra oplandet til både herlig dansemusik og fin pauseunderholdning.
Januarballadeseminaret var i det nye år faldet i hænderne på mandeballadegruppen i Hjortshøj og planlagt og gennemført af denne med Stefan Groot, Frederik Mensink, Ole Nurdug Jensen som nøglepersoner. Temaet var balladens lyd og afvikledes med forskellige spændende eksperimenter, øvelser og forsøg i større og mindre grupper.
For fjerde gang afholdtes Ballader og hyrderåb med Elisabeth Groot og med deltagelse af 12 dels nye og dels gammelkendte balladeinteresserede, der oplevede en fin dag med hyrderåb, gaderåb og ballader og god mad ved Kamilla Prins og Anette Lundby.

Bestyrelsen vil som altid takke arbejds- og arrangørgrupperne for deres engagerede store arbejde med at afholde alle disse arrangementer, hvor flere af arrangementerne bæres også af engagerede medlemmer uden for bestyrelsen. Også en stor tak til Jørgen og Helle, som på forunderlig og rummelig vis gang på gang klarer at have alle mulige og umulige folk vandrende rundt i og omkring skolen. Hvis ikke vi havde skolen og Jørgen og Helle, ville Folkekulturværkstedet være ganske hjemløse.
 

 

Benny gruppen:

Benny gruppen mødes hvert halve år, hvor der arbejdes videre med Benny siden, så den stille og roligt udvikles videre.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Jørgen kommenterede, at FKV bladet kun indeholder arrangementer for FKV. Hjemmesiden bør have de andre arrangementer inkluderet.


Jørgen foreslog at droppe bladet, og udgive lidt mindre, men til gengæld to gange om året samt at lægge artiklerne på nettet, så ikke alle artikler blev udsendt på papir.


Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 20178og Budget for 2019 blev godkendt og vedtaget.

Ad 4    Eventuelle forslag

Bestyrelsen havde intet modtaget.

Ad 5     Valg af bestyrelse

På valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Ikke på valg var:

Poul Høgh Andersen

Inge Beck

Anette Lundby Hansen

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Inge Beck

Kenneth Staben

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Kamilla Prins

Thomas Roos

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

Revisor suppleant blev:

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Inge opfordrer til at medlemmer kommer med forslag til arrangementer.

Tak for god ro og orden ved Lene og Merete

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

Senest opdateret: 09. March 2020