Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 7. marts 2020

Bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Thomas blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen for året der gik, siden sidste generalforsamling:

Ved generalforsamlingen i marts 2019 blev der vanen tro valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter samt en revisor. Vi kunne byde velkommen til Kamilla som ny suppleant, og ellers fortsatte bestyrelsen med samme bemanding som de foregående 2-3 år.

I det forløbne år har vi holdt i alt 5 bestyrelsesmøder – april, juni, oktober, november, februar. Bestyrelsen mødes på skift hos bestyrelsesmedlemmerne.

Det har været et år, hvor alle de større arrangementer har modtaget økonomisk støtte i større eller mindre grad. Støttegivere har været Sorø Spare- & Laanekasses Fond, Sorø Kommune samt Statens Kunstfond. Dette har betydet, at bestyrelsens og arbejdsgruppernes energi ikke er forsvundet i økonomiske bekymringer – og skyldes selvfølgelig at der er lavet gode ansøgninger, som er blevet sendt i rette tid, selvom nye procedurer har besværliggjort processen noget. Igen i år må vi konstatere, at såvel Sorø Kommune som Statens Kunstfond har forstået, at der er tale om et stykke kulturarbejde, som det er værd at støtte op omkring. Nordea har støttet et projekt, som bliver afholdt i 2020 i stedet.
Inge, Poul og Jørgen udgør som før den ihærdige bladgruppe (redaktion Inge, layout Poul, trykning Jørgen) bag det årlige blad fra Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole, hvor en af udfordringerne er at få indsamlet artikler og annonceringer fra de mange aktive bidragsydere.

Det har igen været et travlt år med mange arrangementer.

Kalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret med Folkekulturværkstedets mangeartede arrangementer. Arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (pha@bgsbroby.dk).

Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på Facebook, og der inviteres til via maillister til medlemmer og andre interesserede, fx tidligere deltagere og/eller via Folkemusiklisten, og nogle aktiviteter lægges på Kultunaut. Jørgen averterer i lokalavisen.

Jeg vil nu sammen med bestyrelsen give en gennemgang af aktiviteterne i året, der er gået:

Efter generalforsamlingen holdt Tippe Molsted foredraget ”Mit folkemusikalske Liv” for en større flok interesserede fremmødte.

I begyndelsen af april afholdtes sæsonens første bal, Læsøbal, en dag med Læsømusik og –dans efter Levy Vilsen. Medvirkende var Læsøgruppen, bestående af Houle Bækdal, Ole ”Spillemand” Nurdug Jensen, Stefan Groot og Lene Riis. Anders Christensen holdt fint foredrag om musikken og dansen på Læsø samt instruerede i de karakteristiske danse, hvortil og Ole og Lene spillede, mens Houle og Stefan holdt spilleworkshop. Efter en skøn middag, tilberedt af Jørgen og Helle, havde folk kræfter til et bragende bal.

Børn-Unge balladernes forårsarrangement blev som i 2018 holdt hos Per og Elsebeth i Republikken. Det har vist sig, at den løsere form og det, at vi har adgang til et eventyrligt udendørs sted som Republikken, giver mulighed for leg, ballade og samvær på en ny måde – bl.a. fik vi forlænget vores tur i skoven med fodring af søde kaniner, som i dén grad engagerede de medvirkende, som efter få minutter fik effektiviseret indsamling af mælkebøtter. Omdrejningspunktet var som altid ballader, leg og samvær, samt bål og fortællinger. I alt cirka 30 børn, unge og voksne lagde i løbet af weekenden vejen forbi Republikken – en del overnattede i telte på grunden. Det var en kold nat, og ikke alle havde nærlæst vejrudsigten, men da solen skinnede igen om søndagen og ingen tilsyneladende havde pådraget sig forfrysninger eller forkølelser, var humøret højt, da Brigitte med hjælpere søndag eftermiddag sørgede for en festlig afslutning med smukt pyntet majstang i Per og Elsebeths baghave.

Til sommersangugens samvær dukkede gamle og nye deltagere op, i alt 20, heraf 15 i længere tid og en del på besøg til afslutningsfesten. Alle prægede ugens indhold med kendte viser, for eksempel Kim Larsens, hvortil dansen gik til Jørgens PC, Kylles sange, ballader, Visebiksens sange, sangrunder og to spændende foredrag: Taina Hvidlykke om det finske epos Kalevala og Kamilla om runer og deres betydning og magi. Ugen sluttede med torsdag aftens festmiddag, rundesang og et færøsk indslag med Kingosang og et par ballader.

Kamilla Prins holdt en lørdag i september et spændende foredrag om Balladens Runer. Små 20 interesserede var mødt op til en berigende eftermiddag, hvor man blandt andet kunne høre om det farlige i at kaste runer dvs. forhekse eller forføre og helst ramme den rette, og indimellem trådtes dansen med relaterede ballader.

Børn-Unge ballader i oktober var som altid velbesøgt – cirka 55 børn, unge og voksne deltagere. Igangsættergruppen var som altid sammensat af ballademagere fra flere generationer – heraf tidligere balladebørn, der nu er blevet voksne. Søndag eftermiddag kom Folkekons forbi og gav koncert – og dette arrangement trak ca. 50 betalende tilhørere/deltagere, derudover ca. 20 børn og unge, de fleste ”vores egne” balladebørn. De mange børn var med til at skabe en helt særlig stemning – og da der blev mulighed for at komme ”på gulvet, deltog mange både små og store ballademagere.

I november holdt vi arrangementet Roskilde-Lejreegnens traditionsmusik og dans, med foredrag og danseworkshop v/Poul Bjergager og Roskilde-Lejre Historiske Forsøgskvadrille. Et spændende indblik i, hvordan der bliver arbejdet med at indsamle og genoplive lokale danse, og hvordan dette kan formidles til dem, der bor i området, bl.a. ved kontakt med lokale folkeskoler. Om aftenen var der aftensmad og efterfølgende bal med Trioen Poul Bjergager/Bjarne Grue og Al Damlund med danseinstruktion af Poul Bjerager.

I slutningen af 2019 mødtes en mindre flok hos Kenneth til ”Åbent Juleballadeforløb”. Begejstringen var stor blandt de fremmødte, hvor mange af os har savnet denne mere uformelle form. Derfor er der nu forsøgsvis planlagt en række ”Åbne Balladeforløb” i samarbejde mellem Kenneth og Britta, hvor det første blev afviklet med ca. 14 deltagere i januar. Der er tale om et månedligt arrangement, som er åbent for alle, der kan lide at synge ballader og danse kædedans.

Januarballadeseminaret var planlagt af Dorte Munch Nielsen og Karen Poulsen i samarbejde med Kenneth, Anja og Merete. Årets inspiratorer var Mia Guldhammer og Henrik Larsen. Mia fortalte med udgangspunkt i sin egen balladehistorie, om hvordan det er vigtigt at være sig selv, når man skal formidle/synge ballader – og Henriks danseinstruktion fik som altid nyt liv i kædedansen. Som vanligt velbesøgt – ca. 54 deltagere inkl. arrangører og gode køkkenfolk – og der var folk i alle aldre fra 0-81)!

Bestyrelsen vil som altid takke arbejds- og arrangørgrupperne for deres engagerede store arbejde med at afholde alle disse arrangementer, hvor flere af arrangementerne bæres også af engagerede medlemmer uden for bestyrelsen. Også en stor tak til Jørgen og Helle, som på forunderlig og rummelig vis gang på gang klarer at have alle mulige og umulige folk vandrende rundt i og omkring skolen, og som formår at holde skolen i gang med stadig energi og tålmodighed. Hvis ikke vi havde skolen og Jørgen og Helle, ville Folkekulturværkstedet være ganske hjemløst.

Inge Beck og Merete Mensink, marts 2020
 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2019 og Budget for 2020 blev godkendt og vedtaget med en tilføljelse om budgettering af 3.000 kr til ekstra arrangements lokaleudgifter.

Ad 4    Eventuelle forslag

Bestyrelsen havde intet modtaget.

Ad 5     Valg af bestyrelse

På valg var:

Poul Høgh Andersen

Inge Beck

Anette Lundby Hansen

Ikke på valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Inge Beck

Kenneth Staben

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Thomas Roos

Jørgen From Andersen

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

Revisor suppleant blev:

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Intet herunder

Tak for god ro og orden ved Thomas og Poul

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Senest opdateret: 20. June 2021