Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 25. marts 2017

Formanden, Merete, bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Lene Malmstrøm blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen for året der gik, siden sidste generalforsamling:

Ved generalforsamlingen i marts 2016 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter samt en revisor.

I det forløbne år har vi holdt i alt 5 bestyrelsesmøder – marts, juni, august, november, januar.

I efteråret besluttede Harmonikagruppen at danne egen forening, og er således ikke længere en del af Folkekulturværkstedet. Deres nye forening hedder Broby Harmonika.

Jørgen From har i løbet af året overdraget samtlige opgaver med regnskabet til Poul. Der er ingen tvivl om at Jørgen har løftet en meget stor opgave i årene, der er gået, og fra bestyrelsen skal der lyde en varm tak for det store praktiske og personlige engagement, som Jørgen har lagt i bestyrelsen. Vi håber, at du fortsat vil bidrage med råd og dåd, når situationen kræver det, og at vi ser dig til bestyrelsesmøde, hvis du har lyst og lejlighed!

Foreningens økonomi, herunder arbejdet med at lave budgetter og regnskaber for de enkelte arrangementer, har derfor også været et fyldigt punkt på samtlige bestyrelsesmøder.

Vi har i bestyrelsen haft et møde med temaet: Hvad vil vi med Folkekulturværkstedet? Drøftelsen berørte samtidig de enkelte bestyrelsesmedlemmers personlige motivation for at være aktive i FKV. Generelt har hele bestyrelsen det fokus, at Folkekulturværkstedet er et unikt sted, som vi hver især bruger kræfter på at støtte. Nedslagspunkter fra mødereferatet er bl.a.:

·         Mødested for os med fælles interesser

·         Balladearbejdet

·         Fællesskab

·         Et åbent miljø, hvor alle er velkomne og kan være med

·         Plads til at lære, rum for forskellighed

·         Kontakt med traditionens folk og arvtagere

·         Folkemusikken

Bestyrelsen opfordrer til, at I under spørgsmål og kommentarer til beretningen vil komme ind på jeres tanker om, hvad I hver især vil med Folkekulturværkstedet.

Det årlige blad blev udsendt i slutningen af februar under redaktion af Inge og layout af Poul.

Kalenderen på hjemmesiden holdes løbende opdateret, og omfatter arrangementer på skolen - både dem der er arrangeret af Folkekulturværkstedet og af andre som f.eks. Broby Harmonika, Lille Anes Venner m.fl. Arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (webmaster@bgsbroby.dk).

En stor del af Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på Facebook. 

Siden sidste generalforsamling har Folkekulturværkstedet afholdt følgende arrangementer:

·         5 x Åbent Balladeforløb, de fire i hos Kristian og Lone i Søborg og ”julearrangementet” hos Kenneth og Dorte i Vinstrup.

·         2 Børne-/Ungeballade-weekender, hhv. forår og efterår

·         Sommeruge med Ballade i Republikken

·         Sommerdage med harmonika

·         Sommeruge med sang

·         Jævndøgnsfest forår og efterår

·         Arbejdsfestival på Broby Gamle Skole

·         Åbent Hus med ”Næb og Node” (Lene og Preben flot assisteret af Elisabeth på violin) samt Helle og Peder

·         Workshop/éndagskursus, Ballader og Hyrderåb

·         Balladeseminar i januar

Folkekulturværkstedet har til flere af ovenstående arrangementer søgt og opnået økonomisk støtte fra Nordea-fonden, ROSA (Statens puljer til folkemusikken), Sorø Kommune og Folkemusikhusringen.


Bestyrelsen takker arbejds- og arrangørgrupperne for deres engagerede store arbejde med at afholde alle disse arrangementer, hvor flere af arrangementerne bæres også af engagerede medlemmer uden for bestyrelsen.


Nu skal grupperne have ordet for selv at berette om de arrangementer, de har stået for, samt hvad gruppen ellers har arbejdet med i året, der er gået siden generalforsamlingen i marts 2016:
 

·     Åbent Hus v/Preben

·     Republikken/Jævndøgn v/Itys

·     Republikken/Sommeruge v/Itys

·     Sommersanguge v/Inge

·     Ballader og Hyrderåb, v/Inge

·     Balladeseminar/Balladegruppen af ’86, v/Kenneth

·     Falsterpiben v/Kenneth

·     Åbne sangaftener v/Kenneth

·     Børne-ungeballadegruppen v/ Lene og Merete

·     Benny-arbejdet v/Jørgen, Gerd og Inge

 

Benny gruppen:

Benny gruppen mødes hvert halve år, hvor der arbejdes videre med Benny siden, så den stille og roligt udvikles videre.

Åbent Hus:

Der har været Åbent Hus efter generalforsamlingen sidste år, hvor Næb og Node var udvidet med Elisabeth Holm på violin. 

Aktiviteter i Republikken og jævndøgnsfester:

Der blev fejret jævndøgn sidste år både efterår og forår, men fremadrettet vil det kræve, at andre end Per og Elsebeth eller Itys tager initiativet med at planlægge det.

Sommeruger:

Sommeruge i Republikken. Det var skønt og med deltagelse af både Brigitte Maack og Søren Hammerlund. Der kom også en færing, som kunne bidrage med den færøske måde at synge ballader på.

Sanguge: I år var der ikke lagt en fast struktur som sidste år, men det gav mulighed for at der opstod en høj grad af samvær, hvor man fik talt sammen på kryds og tværs. I alt 40 deltog,  fra nogle timer til hele ugen.

Falsterpiben:

Gruppen fortsætter som hidtil med at tage rundt på markeder og synge og danse. Gruppen er specielt aktiv omkring Lolland-Falster lokal miljøet.

Det har været et turbulent år, fordi den reelle koordinator, Annette Holtze, døde. Der er pt 11 faste medlemmer, og der er i årets løb blevet fastlagt en ny struktur i gruppen med Kenneth og Maja som koordinatorer.

Åbent Balladeforløb:

Sang aftener: Er flyttet til Søborg hos Kristian og Lone, hvilket har betydet at der er skifte en del ud i de personer, som kommer til sangaftnerne. Men der kommer altid nogle. Der var til jul en sangaften hos Kenneth ved Vidstrup, den blev et stor tilløbsstykke. Det er pt. ikke afklaret, om der bliver sangaftner til næste vinter.

Børne/unge-balladegruppen og Åbent Balladeforløb:

Efterårsballade: Weekenden var præget af, at de erfarne og stabile gruppeledere kender en del af børnene på forhånd og derfor straks kan inspirere og udfordre dem. Der var også tydelig gensynsglæde blandt børn og forældre/bedsteforældre. De erfarne BUBA-deltagere tog sig godt af de nye, og der var en smittende synge- og danseglæde på hele skolen.

Forårsballade:  Grundet få tilmeldinger - cirka 30 inkl. arrangører - valgte vi at afkorte arrangementet til blot at foregå om lørdagen. Det gav den ulempe, at folk skulle køre hjem i løbet af aftenen (det var dog muligt mod betaling til skolen at blive og sove udenom arrangementet), og at man ikke havde den store oplevelse, det kan være at overnatte sammen på skolen. Da vi var så få, brugte vi blot skolestuen og højenloft samt gårdspladsen/haven og oplevede en meget fin og intens energi, som byggede op i løbet af dagen og kulminerede om aftenen, hvor der var et fantastisk forløb med sanglege og ballader.

Balladeseminar:

Cirka 60 deltagere. Arbejdet foregik dels i 5 workshops med hyrede igangsættere, dels i plenum med foredrag samt fælles dans og inspiration. Der var givet økonomisk støtte fra Nordea-fonden, Sorø kommune og ROSA. Som forsøg havde vi fået et hold af unge til at stå for køkkenet mod gratis deltagelse, når der var tid - dette viste sig ikke at være en succes, de frivillige savnede en koordinator og flere af dem var skuffede over at arbejdet i køkkenet faldt sammen med workshop-tiden, hvorfor vi næppe vil gøre det på denne måde en anden gang. Det må konstateres, at køkken-opgaven er svær at få løst af frivillige.

Der var så stor søgning til balladeseminaret, at vi måtte sige nej til flere folk, da der ikke var plads.

Hyrderåb og ballader:

Dagen blev intensive og varede ved til 22 om aftenen. Det blev et fantastisk intenst og spændende seminar. Stramt og professionelt ledet af Elisabeth Groot med humor og spændende redskaber fra Sejd-traditionen. Det var en meget åben og homogen gruppe med kursister fra 21 år til 78 år,

Det var – på mange måder – en gentagelse af et arrangement i 2015. Der var 16 deltagere med flere nye iblandt. Elisabeth Groot har lovet os en gentagelse næste år. 

 

Jørgen kommenterer til beretningen, at det er ikke bestyrelsen, der skal takke Jørgen, men omvendt Jørgen der skal takke Folkekulturværkstedet, som sørger for at der foregår mange aktiviteter på skolen. 

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2016 og Budget for 2076 blev godkendt og vedtaget. Budgettet med den kommentar, at Fortællehuset optræder to gange i budgettet.

Ad 4    Eventuelle forslag

Intet herunder

Ad 5     Valg af bestyrelse

På valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Ikke på valg var:

Poul Høgh Andersen

Inge Beck

Anette Lundby Hansen

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Inge Beck

Kenneth Staben

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Thomas Roos

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

Revisor suppleant blev:

Lene Malmstrøm

Ad 7    Eventuelt:

Åbent Hus til efteråret bliver ikke som hidtil planlagt, da Conny har meldt afbud, så der er åbent for andre muligheder.

TEMPI er den nye organisation, der kan støtte bl.a. folkemusik mm. og som afløser den tidligere organisation, ROSA. Der er inviteret til et møde, og Inge vil deltage på Folkekulturværkstedets vegne.

Itys og Inge foreslår en revision af hjemmesiden, gerne i form af en lille arbejdsgruppe.

Jørgen fremhæver bladet som det bedste blad i meget meget lang tid, men Jørgen savner en række små ”annoncer” om diverse aktiviteter i året, som f.eks. sommeruger.

 

Tak for god ro og orden ved Lene og Merete

 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Senest opdateret: 08. April 2018