Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 5. marts 2016

Næstformanden, Thomas, bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Itys blev valgt som dirigent
Referent var Poul.

 

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen:

Ved generalforsamlingen i marts 2015 valgte de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, at genopstille. Der blev igen valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter, og revisorer. Jørgen From fungerer som forretningsfører uden bestyrelsespost.

I det forløbne år har vi holdt i alt 5 bestyrelsesmøder – april, juni, august, november, januar. Vi har blandt andet arbejdet med pr-materiale – en flyer, som Inge har gennemarbejdet, og efter bestyrelsens kommentarer er sendt til lay-out hos Anja. Derudover har det været et travlt år med mange arrangementer.

Der er udsendt det årlige blad, som udkommer i slutningen af januar. Bladet indeholder artikler om folkekulturelle emner. 2016-nummeret har blandt andet

-          Et bidrag fra Søren Hammerlund, som har skrevet om sin vej ind i balladerne og folkemusikken – og

-          en længere artikel om den færøske balladetradition.

Bestyrelsen opfordrer alle til allerede nu at begynde at skrive artikler til næste års blad.
Artiklerne behøver ikke at handle om ting, der kun foregår i og omkring Broby Gamle Skole, men kan lige så gerne være artikler om emner og aktiviteter, der har relation til os.

Kalenderen på hjemmesiden tilstræbes at holdes løbende opdateret. – Dette sker ved, at arrangører af nye tiltag kontakter web-master (Poul Høgh Andersen) pr. mail (webmaster@bgsbroby.dk), telefon eller evt. via Jørgen From.

En stor del af Folkekulturværkstedets aktiviteter annonceres også på facebook.

Siden sidste generalforsamling har der været afholdt følgende arrangementer:

 •  Åbent Balladeforløb i hhv. Vinstrup og Søborg et par gange i foråret 2015. – aktuelt holder disse åbne balladeforløb pause.

 •  2 Børne-/Ungeballade-weekend’er, hhv. forår og efterår.

 •  Sommeruge med Ballade i Republikken.

 •  Sommerdage med harmonika.

 •  Sommeruge med sang.

 •  Jævndøgnsfest i Fortællehuset

 •  Arbejdsfestival på Broby Gamle Skole.

 •  Åbent Hus med Skurk og Blue Seven.

 •   2 Åbent Hus med Harmonika

 •  3 Baller for de unge på 60, og et Julebal for de unge på 60

 •  2 gange harmonika med spisning

 •  Workshop med færøsk kædedans og efterfølgende bal, i samarbejde med Dansifelagið Fótatradk og Det Færøske Hus.

 •  Dagskursus i Ballader og Hyrderåb

 •  Balladeseminar i januar.

 •  Forskerne Fortæller med Lene Halskov og Helen Rossil, om traditionssang og syngemåder
   

Bestyrelsen takker arbejdsgrupperne for deres engagerede store arbejde med at arrangere og afholde alle disse arrangementer, som ikke ville kunne foregå uden en stor indsats fra medlemmerne.


Nu skal arbejdsgrupperne have ordet, for selv at berette om de arrangementer, de har stået for, samt hvad gruppen ellers har arbejdet med i året der gik:
 

Benny gruppen:

Nu er der snart kommet mere indhold på Benny siderne, og det varer ikke længe, før der bliver givet besked herom.

Jørgen har været i museet i Rebild, hvor han har fået kopi af en video, der er optaget fra Bennys 70 års fødselsdag.

Svejdal gruppen:

Gruppen må for nærværende siges ikke at være aktiv, da de involverede personer kun mødes privat.

Åbent Hus:

Preben har arrangeret et Åbent Hus med ungdomsgruppen, Skurk, som spillede dejligt og de havde også en lyriker med. Herefter spillede en Jazz gruppe.

Arrangementerne har hvilet i sig selv takket være gratis musikere henholdsvis støtte fra kommunen.

Nye tiltag og workshops

Der har været drøftet en række nye tiltag i bestyrelsen, som dog endnu ikke er blevet udmøntet. Herunder et muligt besøg af Young Fiddlers fra Fanø.

Harmonikagruppen:

Jørgen fremlagde harmonikagruppens beretning ved Helga.

Harmonikagruppen har haft et godt år med mange aktiviteter både på skolen og ude omkring af forskellige grupper, både faste grupper og sammensatte grupper fra flere hold.

Vi er 48 aktive medlemmer og nye kommer til.

Vi har afholdt de arrangementer, som vi havde planlagt:

2 ÅbentHus m gæster, ”Traktørerne” fra Slagelse og Bent Dickelmann.

5 Bal for de unge på 650

1 Julebal

2 Harmonika med spisning

1 tre-dages sommeruge i uge 29

Vi har et trofast publikum, så der er fuldt hus næsten hver gang.

Vi har ikke planer om nye tiltag, men plejer dem vi har så godt vi kan.

Alt i alt et godt år og en stor tak til Jørgen for godt samarbejde i årets løb.

 

Aktiviteter i Republikken og jævndøgnsfester:

Der var en meget lille – næsten privat – flok der mødtes, formentlig grundet sen invitation.

Sommeruger:

Balladens Ild ugen blev gennemført med Søren Hammerlund.

Sanguge: Sangugen blev genoplivet i forløbne år, og forløb med et struktureret indhold i form af et ”emne” per dag. Der kom omkring 40 personer og der var et dejligt og kreativt samvær.

Falsterpiben:

Gruppen fortsætter som hidtil med at tage rundt på markeder og synge og danse. Gruppen er specielt aktiv omkring Lolland-Falster lokal miljøet.

Børne/unge-balladegruppen og Åbent Balladeforløb:

Forårsballaden havde normalt fuldt deltagerantal med et godt forløb inkl. workshops.

De Åbne Balladeforløb holder nu en pause, da Kenneth

Efterårsballaden har kørt som tidligere år, men forberedelsesarbejdet har nu fået mere struktur på, så forberedelserne er blevet meget nemmere. Mange de af de u nge er nu blevet så gamle, at de ikke mere er ”unge” og ikke deltager mere.

Balladeseminar:

Anette berettede om et vellykket balladeseminar.

Hyrderåb og Ballader:

Det blev et meget dejligt arrangement med 12 deltagere på trods af at det blev arrangeret i allersidste øjeblik. Der var tilmeldt 16, men desværre kom der afbud fra 4 af dem. Dagene blev intensive og varede ved til 22 om aftenen. Det blev et fantastisk intenst og spændende seminar. Stramt og professionelt ledet af Elisabeth Groot med humor og spændende redskaber fra Sejd- traditioner. Det var en meget åben og homogen gruppe med kursister fra 21 år til 77 år,.

 

Thomas efterlyser, at arbejdsgrupperne fremlægger beretning med alle de små kommentarer og historier, så de kan komme i bladet, og på hjemmesiden.

 

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

 

Ad 3    Regnskab og budget

Regnskabet for 2015 og Budget for 2016 blev godkendt og vedtaget. Budgettet inkluderer justering af kontingentbeløbet for par, der justeres fra de nuværende 345 kr til at være 350 kr, hvilket vil gælde kontingentet fra næste år.

 

Ad 4    Eventuelle forslag

De foreslåede vedtægtsændringer vedr. revisorer blev vedtaget:

Punkt 5.6) ændres til: Valg af en revisor og en revisorsuppleant

Punkt 7 ændres til: Regnskabet revideres af en revisor, valgt blandt medlemmerne.

 

Ad 5     Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

På valg var:

Kristian Nielsen

Poul Høgh Andersen

Thomas Roos (ønsker ikke genvalg)

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Inge Beck

Poul Høgh Andersen

Anette Lundby Hansen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Thomas Roos

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisor blev:

Kristian Nielsen

Revisor suppleant:

Lene Malmstrøm

 

Ad 7    Eventuelt:

Intet herunder.

Tak for god ro og orden ved Jørgen og Thomas.
 

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017