Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

Folkekulturværkstedets generalforsamling 24. marts 2012

Merete bød velkommen til de få fremmødte.

 

Ad 1    Valg af dirigent:

Jørgen blev valgt som dirigent

Preben blev valgt som referent

 

Ad 2    Beretning ved bestyrelsen:  

 Merete fremlagde bestyrelsens beretning, der dækker perioden fra sidste generalforsamling til den i dag:

 Ved generalforsamlingen i marts 2011 blev der valgt en fuldtallig bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter. I det forløbne år har vi holdt i alt 4 møder, hvor vi blandt andet har arbejdet med hvordan vi kan få Folkekulturværkstedets aktiviteter ud til en bredere kreds af mennesker – altså PR for arrangementerne – drøftet økonomi, samt udarbejdet en forretningsorden for afholdelse af bestyrelsesmøder.

Folkekulturværkstedets økonomi er præget af, at der er blevet færre støttemuligheder fra stat og kommune, og vi er derfor i stigende grad nødt til at sikre, at vores arrangementer kan hvile i sig selv økonomisk. Jørgen kommer ind på dette i sin regnskabsberetning.

Der udsendes nu ét blad om året, hjemmesiden opdateres løbende, dertil orientering pr. email ved særlige lejligheder. Folkekulturværkstedet er nu ”kommet på Facebook”, vi har oprettet vores egen side, hvor det er muligt at reklamere for arrangementer og sende invitationer til interesserede. Dette er dog meget nyt, og vi kan endnu ikke se, om det har gjort en forskel.

Det forgangne års første arrangement var afsløringen af værket ”Ildsjæle”, skabt af billedkunstneren Kirsten Nielsen for Broby Gamle Skole, og med økonomisk støtte fra Egholtfonden samt Sorø Låne- og Sparekasses Fond. Om værket siger Kirsten bl.a.: "Udsmykningen af gymnastiksalen på Broby Gamle Skole tager udgangspunkt i det liv, der er på og omkring skolen og de mange ildsjæle, som bidrager til, at Broby Gamle Skole har kunnet eksistere som folkekulturværksted i mere end 25 år. Broby Gamle Skole har været en drivende kraft for de mange, der interesserer sig for den danske ballade-, sang-, musik-, fortælle- og dansetradition. Broby Gamle Skole har givet så meget til så mange mennesker i kraft af stedets ånd."

Derudover har der været afholdt følgende arrangementer:

·         Kenneth og Dorte i Vinstrup har lagt hus til Åbent Balladeforløb cirka en gang om måneden.

·         2 Åbent Hus-arrangementer, hhv. i foråret 2011 med ”Paxtons” samt ”Piraterne”, og senest i sidste weekend med De Rejsende, gårdsang samt Sejerømusik.

·         2 Børne-Ungeballadeweekend’er, hhv. forår og efterår.

·         2 baller, hhv. sommeren 2011, med ”Lang Linken”. Ballet var sponsoreret af Thomas Roos, som samtidig fejrede sin 70 års fødselsdag. Og senest foredrag og bal om spillemanden Ole Jensen.

·         3 sommeruger: Balladens Ild, som blev holdt i Republikken – sommerdage med harmonika – Bennydage.

·         2 Jævndøgnsfester i Republikken.

·         1 åben balladedag med Falsterpiben.

·         Balladeseminar i januar.

·         Balladebal med spisning.

·         6 baller for de unge på 60, samt 2 gange harmonika med spisning (fuldt hus begge gange), 2 Åbent Hus med harmonika.

·         Derudover har Folkekulturværkstedet bl.a. lagt hus til et 3-dages arbejdsseminar for Skjaldesang (gruppe, der arbejder med at få musikken ud til live-rollespilsmiljøet), samt 3 dage med ”Nordisk Harpemøde”, ca. 60 deltagere fra ca. 12 lande!

Bestyrelsen takker arbejdsgrupperne for det store arbejde med at arrangere og afholde alle disse arrangementer, som ikke ville kunne foregå uden en stor indsats fra medlemmerne – og ikke mindst tak til Jørgen og Helle, som altid sørger for, at skolen er klar til at lægge hus til.

 

Formanden sluttede af med at takke arbejdsgrupperne for deres indsats og takkede Helle og Jørgen for, at vi kan være her og at skolen altid er klar.

 Herefter kom de forskellige arbejdsgrupper med indlæg om deres aktiviteter:

  

Åbent Folkemusikhus:

Der har været 2 arrangementer siden sidste generalforsamling. Det første var med Paxtons og Piraterne og det sidste med De Rejsende, Dennis og Grete samt Helle og Peder. Begge arrangementer har været godt besøgt, især det sidste.

Der kommer flere “Åbent Hus” arrangementer fremover, fastslog Preben.

 

Harmonikagruppen:

Helga startede med at fastslå, at det havde været er godt år for harmonikagruppen. De er nu 35 aktive medlemmer fordelt på 3 hold. De har afholdt 6 gange bal for de unge på 60 samt 2 gange åbent hus med gæster. I oktober Heidi Ludvigsen på harmonika og i februar Harmonikabanden, som var dem der startede det hele. De 3 dage i sommerugen var også pænt besøgt. Der har været afholdt 2 gange harmonika med spis (fuldt hus).

Næste år kan man fejre 25 års jubilæum, og det vil man forsøge at gøre noget ud af.

Det bliver omkring 7.-8. September.

Harmonikagruppen har haft flere jobs ud af huset.

 

Aktiviteter i Republikken:

Brigitte Maack stod for 2. gang for jævndøgnsarrangementet i efteråret. Det var gået godt. Forårsarrangementet var arrangeret af Søren Hammerlund. Det er svære og vigtige ting at arbejde med som alle lærer noget af. Itys laver altid en lang selvkritik af forløbene og alle er velkomne til at “kigge hende i mappen”.

Det vides ikke, hvem der laver det næste arrangement, men muligvis Søren igen.

 

Falsterpiben:

Har haft aktivt år. Har bl.a. været på markeder. Kenneth nævnte, at det sidste især havde været yderst vellykket. Man havde deltaget i 6 af de 8 dage markedet varede.

Gruppen var styrket socialt.

Det går trægt med at få nye medlemmer. Det er ærgerligt, da der er en del ældre medlemmer.

Arrangementsmæssigt ser det kommende år også godt ud.

 

Åbent Hus:

Kenneth nævnte, at det var 10. (11.) sæson det blev afholdt åbne sangaftener.

Til tider er der mange deltagere, til andre tider ikke så mange.

Kenneth tror, at han og Dorte gør det igen næste år.

 

Balladegruppen af 86:

Der har været et stort seminar arrangeret af Mia Guldhammer og Søren Hammerlund.  Der var omkring 65 deltagere. Der var 4 workshops.

Sorø kommune og forskellige fonde har støttet.

Der er fundet en gruppe der arrangerer i 2013.

 

Børne/unge-balladegruppen:

2 arrangementer i det forgangne år.

Forårets var arrangører Kenneth og Merete.

Efterårsarrangør var Lene.

Mange har hjulpet til under de to balladeforløb.

2 succesrige arrangementer med fint besøg, fastslår Kenneth.

 

Bennyarbejdet:

Arbejdsgruppen består af Jørgen, Cecilie, Dennis og Gerd.

Man startede, fordi man ønskede at få styr på Bennys store produktion.

Benny var selv startet på arbejdet, så gruppen fortsatte bare det arbejde som Benny selv havde påbegyndt.

Man er gået i gang med alle de 200 “I Anledning Af” melodier. Man arbejder på at finde ud af, hvem der har fået en sådan melodi (eller flere)

Der er lavet en database, som vil blive udbygget og senere lagt på nettet.

Der har været mange pauser i arbejdet, men i øjeblikket er det meget intensivt.

Man skal have styr på alle hans børnesange og udgivelser mm.

 

Kommentarer til formandens beretning:

Jørgen ville gerne vide, hvordan man kommunikerer ud til folk, at der er mulighed for at logge sig på  Facebook. Hvordan gør vi?

Itys ville gerne vide, hvad man får ud af at gå på Facebook. Får man her oplysninger, man ikke kan finde på hjemmesiden?

Merete redegjorde for fordelene ved Facebook.

Der findes ikke oplysninger på Facebook som ikke også findes på hjemmesiden.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation.

  

Ad 3    Regnskab og budget

Jørgen redegjorde for regnskabet.

Indtægter: Kontingenter og gaver, tilskud fra kommunen og sponsorer samt arbejdsgruppernes indtægter har bevirket, at der har været 138.570 kr. at rutte med.

Udgifter: Driftsudgifter: 38.450 kr. Aktivitetsudgifter: Dækkes af de penge aktivitetsgrupperne har tjent ind plus penge fra sponsorer og tilskud.

Underskud: 14.310 kr. Egenkapitalen dækker noget af underskuddet og er således spist op. Vi starter året med et underskud på ca. 3.450 kr.

Spørgsmål vedr. regnskabet: Kan vi fortsætte med samme aktivitetsniveau som tidligere, når der er underskud.

Jørgen svarede, at det kun kan lade sig gøre, hvis arbejdsgrupperne er omkostningsneutrale.

Vi får ikke de tilskud mere, som vi gjorde tidligere.

Der blev foreslået kontingentforhøjelse for par, således at det fremover vil være 300 kr for par gældende fra 2013.

Debat om emnet.

Jørgen redegjorde for budgettet set i lyset af underskuddet mm.

Der kommer ikke girokort med ud mere.

Regnskabet, Budgettet og kontingentforhøjelsen blev godkendt og vedtaget

 

Ad 4    Eventuelle forslag

Forslag til vedtægtsændring – bragt i sidste nummer af bladet:

I Folkekulturværkstedets vedtægter § 6 står:

Både ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Det foreslås at ændre den første sætning til

Ordinær generalforsamling indkaldes ved annoncering på hjemmesiden med mindst en måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Formålet er at vi bl.a. kan spare portoen til udsendelsen af en indkaldelse / et blad med indkaldelsen.

 

Debat om emnet.

Forslaget blev vedtaget

 

Ad 5    Valg af bestyrelse

Ikke på valg var:

Merete Mensink

Kenneth Staben

På valg var:

Preben Glud Holm (vil gerne vige pladsen for en anden)

Poul Høgh Andersen

Thomas Roos

 

Den nye bestyrelse blev:

Merete Mensink

Kenneth Staben

Thomas Roos

Poul Høgh Andersen

Kristian Nielsen

Suppleanter blev:

Preben Glud Holm

Søren Hammerlund

Forretningsfører blev:

Jørgen From Andersen:

 

Ad 6    Valg af revisorer:

Revisorer blev:

Lone Severinsen

Lene Malmstrøm

 

Ad 7    Eventuelt:

Jørgen tilkendegav, at da vi nu kun udsender 1 blad om året, må der gerne være noget substans i det.

Det kunne bl.a. være i form af interessante artikler. 

Han opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at skrive eller foranledige interessante artikler om noget “folkekulturelt”.

Bladets sidetal kan i den forbindelse godt udvides.

 

Itys roste bestyrelsen for dens arbejde og vil gerne selv på banen.

Hun har i den forbindelse planer om at arrangere 3 undervisningsdage på skolen til vinter.

Det skal være i balladeregí og ud fra 6 indgange til balladen både i teori og i praksis.

Det skal være med ekspertbistand.

Der kan kun være 15 deltagere til hver undervisning, og man skal betale for deltagelse.

Itys har kontakt til 3 personer, der vil komme for en løn på 5000 kr. for en hel dag.

Prisen pr. deltager vil blive på 300 kr. pr. dag under forudsætning af, at man får de fornødne tilskud.

Hun regner med at pengene vil komme fra Fonden Folk Forskere som har vist interesse for projektet.

 

Jørgen nævnte at det er “jubelår” i år for foreningen “Anes Venner”, som har 25 års jubilæum. Foreningen var egentlig forløberen for FKV.

Det markeres den 26. Maj med udstilling på skolen.  Den handler om Broby gennem 25 år og alt hvad der er sket i byen.

Den 29. September - på Lille Anes fødselsdag - vil der være stor festmiddag med efterfølgende bal.

Der vil udkomme en bog “Brobybilleder 3”

 

Kl. 16.30

Tak for god ro og orden ved Jørgen og Merete. Alle siger tak til alle.

 

Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

 

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2006

Generalforsamling 2005

Generalforsamling 2004

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2002

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017