Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling

 Folkekulturværkstedets generalforsamling 2. april 2005

Valg af dirigent og referent.

Jørgen From Andersen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Dirigent og referent blev Poul Høgh Andersen.

 

Beretning 2004

Formandens beretning:

2004 blev det sidste år med økonomisk støtte fra Kulturministeriet.
Året rummede i øvrigt en række vellykkede og markante begivenheder.
3 dansekurser med bal bagefter: Læsø, Fløjtelaurs og irsk
4 koncerter Dinosaurerne. Trio2, De Splittergale og Lone og Ulf
2 CD udgivelser med præsentation: Gårdsangerjazz og Lynge Broby Ballader
2 Børneungeballadeweekender
Indvielse af Muldkatedralen og Åbent Lokum
2 jævndøgnsfester
To Åbent Hus med Harmonikaerne
6 baller for de unge på 60
2 Sommeruger med henholdsvis sang og harmonika
2 Harmonika med spisning
Familiesanggruppen hos Sidsel og Kenneth
En balladedag i Fortællehuset

Der blev udsendt 3 blade og hjemmesiden er under stadig udvikling
Der blev holdt 4 bestyrelsesmøder
Der var i 2004 126 betalende enkeltmedlemmer og 76 par
Udover tilskud fra staten var der også tilskud fra Vestsjællands amt.
Der var pæne sponsorgaver og store indtægter fra arrangementer og her skal særlig fremhæves sanggruppe, i det her tilfælde repræsenteret ved Benny og Dennis.

Vedrørende dokumentation henvises til de 2 CD’er samt blad og hjemmeside.
 

Supplerende kommentarer til beretningen

Per pegede på, at det forløbne år har været meget karakteriseret ved at det har været de enkelte arrangementer og begivenheder, der har tegnet folkekulturværkstedet, og som har været den væsentligste drivkraft.

Harmonikagruppen har haft et godt år. Gruppen er på ca. 45, hvoraf der hver uge kommer 40 til fælles spil. Gruppen har lavet adskillige arrangementer: 2 Åbent hus, 6 bal for e unge på 60, 1 sommeruge, 2 harmonika med spisning og 1 syng med aften med Dinosaurerne. Desuden har gruppen har været ude at spille til større og mindre arrangementer, stævner, spille på markeder, private fester, kulturdage, plejecentre mm.

For børneballadegruppen har det været et rigtig godt år med stor tilslutning af unge. Leif Varmark har i år deltaget i aktiviteterne med børneballadegruppen med et stort bidrag.

Familiesanggruppen hos Sidsel og Kenneth er meget velbesøgte og vellykkede arrangementer.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

Regnskab og budget

Regnskabet blev forelagt og gennemgået ved kassereren. Regnskab og budget blev godkendt

 

Indkomne forslag

Bestyrelsen har haft stillet forslag om en kontingentforhøjelse til 200 kr for enkeltmedlemmer og 250 kr for par medlemskaber.
Årsagen til forslaget er, at der ikke mere kommer nogen støtte fra Kunstrådet (før Statens Musikråd). Det skal også bemærkes, at kontingentet ikke har været reguleret siden foreningens start for 18 år siden.
Efter diskussion omkring forslaget blev forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer

På valg er Per Bille og Jørgen From Andersen. Begge opstiller og da der ikke var andre opstillede kandidater, blev disse enstemmigt valgt.
Opstillede kandidater til suppleanter er Ane Lise Knudsen og Helle Varming, som begge blev valgt.
Revisorerne, Lone Severinsen og Len Malmstrøm, er på valg og genopstiller begge. Begge blev valgt.

 

Eventuelt

Intet herunder.

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017