Site map

Folkekulturværkstedet

Broby Gamle Skole

Forside
Op
Generalforsamling 2002
generalforsamling 2003
Generalforsamling 2004
Generalforsamling 2005
Generalforsamling 2006
Generalforsamling 2007
Generalforsamling 2008
Generalforsamling 2009
generalforsamling 2010
Generalforsamling 2011
Generalforsamling 2012
Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2014
Generalforsamling 2015
Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2002

Folkekulturværkstedets generalforsamling, 16. marts 2002
Valg af dirigent og referent.
Jørgen From Andersen bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Referent blev Poul Høgh Andersen.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden, Jørgen From Andersen:

Beretning 2001

Desværre er Statens Musikråds bevillinger blevet beskåret af den nye regering, men trods det har vi fået oplyst, at vi får 25.000 kr i støtte for indeværende år.

BALLADER – DE GAMLE FOLKEVISER
Arbejdet med balladerne i Folkekulturværkstedet tog udgangspunkt i et materiale fra en lokal balladesanger ”Lille Ane” (1791-1870) fra Broby, som blev indsamlet i forrige århundrede og som rummer et righoldigt og spændende musikalsk udtryk. Men andre ballader fra Danmarks Gamle Folkeviser blev og bliver også taget op og brugt.
PROJEKTER: Det årlige balladeseminar, der samler 50 mennesker, afholdes i januar på Broby Gamle Skole. En mindre gruppe mødes jævnligt og arbejder med balladesang og forsiringer.
På længere sigt forberedes en bog og en CD om Lille Ane og hendes balladeunivers.

BALLADEN – TRADITION OG FORNYELSE
Da udgivelsen af Danmarks gamle Folkeviser var afsluttet i 1970’erne påbegyndte lederen af folkemusikhuset i Hogager Thorkild Knudsen sammen med sin kone Anelise Knudsen at udforske balladernes væsen – musikalsk og indholdsmæssigt ved nogle utraditionelle metoder: mester-lærling princippet og syng-efter metoden blev udviklet i særlig grad af Anelise Knudsen, som gav balladerne en ny dimension. 
PROJEKT: Denne metode og dens udvikling vil blive dokumenteret gennem en CD-optagelse af Anelise Knudsens balladesang i mester-lærling forhold til den unge balladesanger Malene Friis-Madsen      

BØRN OG BALLADER
Arbejdet med Børn og Ballader startede i 1986 og har siden været et af Folkekulturværkstedets mest løfterige aktiviteter, hvor børn med deres forældre og/eller bedsteforældre mødes og synger, danser, leger og fortæller sig gennem de gamle folkeviser. Det sker to weekender om året (nogle år også i en sommeruge). 
PROJEKTER: Børn- og balladeweekend forår og efterår. Derudover er en gruppe gået i gang med at samle og gennemgå det materiale og de erfaringer der er resultatet af de mange børn- og balladeweekender med henblik på at lave en bog til inspiration for andre

UNGDOMSBALLADEGRUPPEN
Børnene fra de første år med ”børn og ballader” er nu blevet unge og har dannet deres egen gruppe, som bl.a. har deltaget i en international fortælle- og ballade-festival i Wales, ligesom de har stået for tilrettelæggelsen af børn- og balladeweekend
PROJEKTER: der er planer om at arrangere særskilte seminarer for de unge for specielt at udvikle musikken og dansen.

BALLADENS BILLEDER
Balladerne kan udfoldes i mange kunstarter: musikteater, billed og musik, billed og fortælling. Disse muligheder udforskes under overskriften ”Balladens billeder”. I den forbindelse er der i nærheden af Broby Gamle Skole opført et Fortællehus, som er rammen om en række eksperimenter med balladens udtryksformer
Gruppen har lavet en række forestillinger, som har været vist ved 'kulturdage i Sorø' og på Højskoler
Der arrangeres forårs- og efterårsjævndøgns”fest” omkring fortællehuset.
PROJEKTER
: De årlige jævndøgnsfester og andre sammenkomster omkring Fortællehuset.

SANGENE
Gårdsange og viser og især sange fra ”De rejsende” har været og er stadig en vigtig del af Folkekulturværkstedets image. Lokale – nu afdøde – sangere, som Ottomine Andersen fra Skælskør og Svend Larsen fra Broby har sat deres mærkbare spor på stedet. Sange med Dennis Mogensen, tidligere Sorø og Benny E. Andersen, tidligere Broby, er dokumenteret med forrige års CD ”Fra den lille café”. I sommer har der været samvær omkring ”nye” sange.
Der er et særligt samarbejde med gruppen ”De splittergale” fra Århus og ”Visebixen”, København
PROJEKTER: Sommeruge med sang. Åbent hus på Broby Gamle Skole. Udgivelse af en CD med ”De rejsende”s sange. Desuden er der et stort materiale af sangtekster og noder samt mange bånd og videooptagelse, der skal gennemgås og registreres.

SPILLEMANDSMUSIK OG DANS
Spillemandsmusikken på Broby Gamle Skole har bl.a. været spillet af Viggo Gade, Evald og Hardy Thomsen, Peder Spillemand og Helge Martin, der nu alle er døde og af Thomas Thomsen, Karl Skaarup, Helge Sørensen og Thomas Ingolf Sørensen samt Martin Jensen. Der er ikke i øjeblikket knyttet nogen traditionel spillemandsgruppe til Broby Gamle Skole (se dog Sejerømusik), men der har været to vellykkede forløb med spillemandsmusik og dans fra Himmerland og tilsvarende fra Reersø, Vestsjælland med musikeren Charles Hansen Reersø.
PROJEKTER: Danseaftner efter gammel tradition. Koncerter/bal med inviterede spillemænd.

HARMONIKAMUSIK
Hver tirsdag og hver onsdag mødes folk fra oplandet (det meste af Syd- og Vestsjælland) med harmonikaer og trommer, skeer og bas for at spille. Der er omkring 40 aktive. Gruppen udveksler med andre harmonika-klubber på Sjælland og deltager i stævner rundt omkring. Der afholdes 6 bal-aftener om året og to Åbent-hus. Gruppen har med sin åbne form formået at få flere spillemænd i gang igen efter mange års pause.  
PROJEKTER: En dokumentation af Harmonikagruppens virke og portrætter af enkelte af spillemændene.

SEJERØMUSIK
Helle Varming, Broby og Gyda Hougård, Sejerø har i 20 år spillet sammen. Gyda som mester og Helle som lærling. Gydas musik, som spilles på toradet harmonika, er enestående. En særlig Sejerøtradition som er gået i arv i flere generationer i Gydas familie. Gydas repertoire er registreret og dokumenteret med båndoptagelser og med udgivelsen af en bog med CD ”Jeg spiller bare væk” (1997) i samarbejde med Folkemusikcentret i Hogager.
PROJEKTER: At efterspore forbindelsen til Grønlandsk spillemandsmusik, idet flere særegne numre fra Gydas repertoire er hørt spillet af grønlandske spillemænd

Formidling
Bladet
er kommet 2 gange. De hidtil faste 4 udsendelser per år afløses af ét stort temanummer samt en udsendelse med aktiviteter. Medlemmer med internet adgang opfordres til at besøge foreningens hjemmeside, hvis adresse står i bladet.

Bestyrelsen
har holdt 2 møder i årets løb. Siden regeringsskiftet sidste år, har der ikke været afholdt bestyrelsesmøde grundet den usikre økonomiske situation.
Satsningsområderne i indeværende år er primært Børneballaderne og Fortællehuset.
I årets løb er to af foreningens medlemmer døde. Det er Katrin fra Sverige, som har været meget aktivt omkring fortællinger, samt Jens Christian fra Holstebro, som var en særdeles god danser med en egen teknik.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

Supplerende bemærkninger til bestyrelsens beretning
Harmonikagruppen har haft et godt år med mange aktiviteter og arrangementer. Der var 2 åbent hus arrangementer, hvoraf det ene var med irsk folkemusik. Herudover er der en gruppe, som mødes jævnligt lørdag formiddag, og som også har udgivet en CD med deres musik. Der har været 3 baller i foråret og 3 i efteråret, som alle var rigtig godt besøgt, og der har været to festaftener med spisning.
Fortællehuset bliver nu udbygget med muld toiletter. Det er Randi, som står for denne aktivitet, der er det sidste, der skal til for at Fortællehuset kan bruges også til lejrskoler for bl.a. handicappede. Det overvejes at lave en medlemsfest i fortællehuset, når mult toiletterne er færdige.

Regnskab og Budget
blev udleveret og gennemgået af kassereren. Der budgetteres fortsat med aktiviteter og ikke med grupper. Efter afklarende spørgsmål blev både regnskabet og budgettet godkendt uden bemærkninger, idet det samtidig blev besluttet at opretholde et uændret medlemskontingent for 2002.

Indkomne forslag var der ingen af.

Valg af bestyrelse og suppleanter samt revisorer.
På valg til bestyrelsen var Thomas Roos, Itys Gjaldbæk og Poul Høgh Andersen, som blev genvalgt med klapsalver som bestyrelsesmedlemmer for de næste to år.
Med klapsalver blev også Ane Lise Knudsen og Elsebeth Mortensen genvalgt som suppleanter for det kommende år, medens Lene Malmstrøm og Lone Severinsen blev genvalgt som revisorer.

Eventuelt. Poul Høgh Andersen nævner, at vi skal være bedre til at planlægge under hensyntagen til andre foreningers arrangements datoer. Bestyrelsen bør overveje, om datoen for generalforsamlingen skulle flyttes, da der altid er mange arrangementer i begyndelsen af marts.
Der var stor tilfredshed med lokalerne på Broby Gammel Skole og mulighederne for at anvende dem til private arrangementer.

 

 

Op Generalforsamling 2002 generalforsamling 2003 Generalforsamling 2004 Generalforsamling 2005 Generalforsamling 2006 Generalforsamling 2007 Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2009 generalforsamling 2010 Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2016

Senest opdateret: 01. October 2017